ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη προμηθευτή για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ»

Α/Α Διαγωνιστικής Διαδικασίας: 234170,1

 

Κωδικός CPV: 34114121-3,43260000-3

Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ασθενοφόρα,Φορτωτής - εκσκαφέας - Αυτοκινούμενα μηχανικά πτύα, εκσκαφείς, πτυοφόροι φορτωτές κ.α.

Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ, Δ/ΝΣΗ ΤΥ

Τόπος Παράδοσης: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Τίτλος/Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 225.500,00

Ημ/νία Δημοσίευσης στο Portal: 2023-09-25

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολών : 2023-10-31

Δείτε τα σχετικά έγγραφα στο link με Α/Α αναζήτησης  234170,1