ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ,
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Χαλκουτσίου 50
Τ.Κ. : 19015 – Ωρωπός
Τηλέφωνα : 22953 20332
Email :ty@3034.syzefxis.gov.gr

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/20597/1366/23-02-2024 εγγράφου της Δ/νσης
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, ο Δήμος Ωρωπού ενημερώνει ότι τίθεται σε δημόσια
διαβούλευση η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου
Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Δ.Κ. Αφιδνών του Δήμου Ωρωπού ,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. με α.π.
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β΄ 1225), ‘’Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων
και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001”,
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ είναι διαθέσιμα μέσω
διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Δ.Ωρωπού και συγκεκριμένα στον
σύνδεσμο: http://www.oropos.gov.gr  ε έγχαρτη μορφή στο γραφείο της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δ.Ωρωπού (αρμόδια υπάλληλος κα Παπαθανασίου Μαρία, τηλ. 22953 20311).
Το ενδιαφερόμενο κοινό έχει την ευκαιρία να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση
επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του προς την αρμόδια αρχή (Διεύθυνση Περιβαλλοντικής
Αδειοδότησης) εφόσον το επιθυμεί, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από
την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης και συγκεκριμένα ως και τις 27 Μαρίου 2024. Οι
απόψεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στην   διαδικτυακή διεύθυνση της
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (sec.dipa@prv.ypeka.gr) .

Για να δείτε τα σχετικά αναρτημένα αρχεία δείτε το link.