ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΕΔΩ & ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ"

Α/Α Διαγωνιστικής Διαδικασίας: 233206

Κωδικός CPV: 03221200-8,15110000-2,15800000-6,15810000-9

Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αρτοσκευάσματα, φρέσκα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα,Γαλακτοκομικά προϊόντα,Διάφορα προϊόντα, κ.α.

Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Τόπος Παράδοσης: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Τίτλος/Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ & ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 126.201,90

Ημ/νία Δημοσίευσης στο Portal: 2023-10-16

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολών : 2023-11-02

Δείτε τα σχετικά έγγραφα στο link αναζήτηση με Α/Α 233206