Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνιστάται και λειτουργεί σε Δήμους άνω των 10.000 μόνιμων κατοίκων και αποτελεί αποφασιστικό και γνωμοδοτικό όργανο άσκησης αρμοδιοτήτων του Δήμου, σχετικών με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τακτικά Μέλη:

1. Ηλιάσκος Ευάγγελος (πρόεδρος)

2. Κιούσης Παναγιώτης

3. Σαμπάνης Δημήτριος

4. Κούτσουρη Νεράτζω

5. Μονιάκης Ιωάννης

6. Πούλος Γεώργιος

7. Καμπιώτης Διονύσιος

Αναπληρωματικά Μέλη  ανά παράταξη:

1. Αρμυριώτης Γεώργιος

2. Βασιλάκου Μαρία

3. Σαμπάνης Χρήστος

4. Καυκόπουλος Σπυρίδων

5. Θεοδώρου Ανδρέας

6. Μπιλίρης Βασίλειος

ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 21/07/2022

ΑΔΑ: ΩΖ62Ω0Π-1ΘΨ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ