ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

politiki_prostasia_oropos4

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος Ν.5075/12/12/2023 όλοι οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας. Συγκεκριμένα:

1. Αρχικά υποχρεούνται στη σύνταξη εντύπου αξιολόγησης επικινδυνότητας και η Τεχνική Έκθεση αρμοδίου τεχνικού επιστήμονα μέχρι την 31/3/2024 σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 3475/24/05/2023.

2. Σε συνέχεια της Τεχνικής Έκθεσης οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούται εντός ενός μηνός από την παραπάνω ημερομηνία και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 30/4/2024 να υποβάλλουν τη δήλωση Εφαρμογής Μέτρων Πυρασφάλειας στην οποία δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα βάση των προβλέψεων του κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση συμβάντος πυρκαγιάς.

Μέχρι τη λειτουργία της ηλεκτρονικής ειδικής πλατφόρμας στην οποία θα καταχωρούνται το έντυπο αξιολόγησης επικινδυνότητας, η έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα και η δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας του ιδιοκτήτη, τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται εις διπλούν σε έντυπη μορφή στον οικείο Δήμο.

Οι Δήμοι με τη σειρά τους θα καταχωρούν τις δηλώσεις σε ειδικό μητρώο έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα στην τριμελή επιτροπή δειγματοληπτικού ελέγχου και να είναι δυνατή η μεταφορά τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όταν αυτή τεθεί σε λειτουργία.

Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν την παραπάνω δήλωση επιβάλλονται πρόστιμα που προβλέπονται στο Φ.Ε.Κ. 3475/2023. Το ελάχιστο επιβαλλόμενο πρόστιμο είναι 500€ και το μέγιστο 50.000€. Για οικόπεδα και συναφείς λοιπούς ακάλυπτους χώρους το διοικητικό πρόστιμο είναι 0,50 λεπτά το τετραγωνικό μέτρο (ήτοι: 500 ευρώ το στρέμμα).

Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο, ως προς την τήρηση της σχετικής υποχρέωσης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από 12.600€ έως 54.000€ ευρώ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παραπάνω υποχρέωσης, οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους και στους υπόχρεους που υπέβαλαν θετική δήλωση.

Φωτογραφικό υλικό - videos - social media:

You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=L5ZG-V3F4N0

facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100041796071486

Viber:    https://invite.viber.com/?g2=AQAlbU4ab6ZhEU6hk1TmyXVctDCpUh9FaxCMiq1XFW%2B%2BAd8y2n3V2OSGxi8zr0UH

You Tube:   https://www.youtube.com/channel/UC6ptBHCSdavB8n00Dhlj2pw

Tik Tok:      https://www.tiktok.com/@oroposgreece

Ιnstagram:   https://www.instagram.com/oropos_greece/

Τwitter:      https://twitter.com/AttikaGreece